Welcome to our Unifiedpost website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Cookie preferences'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Digitalizacija

Kako nas zakon obavezuje da izdajemo eFakture?

Zakon o elektronskim fakturama u Srbiji je na snagu stupio 01.05.2022. godine, čime je otpočela prva faza implementacije sistema elektronskih faktura. Počevši od ovog datuma, subjekti javnog sektora su u obavezi da putem državnog Sistema elektronskih faktura (SEF) izdaju, primaju i čuvaju fakture (izdate od strane subjekata javnog i privatnog sektora), dok su subjekti privatnog sektora u obavezi da izdaju fakture putem SEF-a u transakcijama sa javnim sektorom.

Zakon o elektronskim fakturama u Srbiji je na snagu stupio 01.05.2022. godine, čime je otpočela prva faza implementacije sistema elektronskih faktura. Počevši od ovog datuma, subjekti javnog sektora su u obavezi da  putem državnog Sistema elektronskih faktura (SEF) izdaju, primaju i čuvaju fakture (izdate od strane subjekata javnog i privatnog sektora), dok su subjekti privatnog sektora u obavezi da izdaju fakture putem SEF-a u transakcijama sa javnim sektorom.

Druga faza implementacije zakona o elektronskim fakturama počela je 01.07.2022. od kada su subjekti privatnih sektora u obavezi da putem SEF-a primaju i čuvaju eFakture izdate od strane subjekata javnog sektor, dok su subjekti javnog sektora u obavezi da putem SEF-a izdaju fakture subjektima privatnog sektora.

Poslednja faza primene zakona o elektronskim fakturama očekuje nas od 01.01.2023. godine i odnosi se na subjekte privatnog sektora koji će biti u obavezi da putem SEF-a izdaju, primaju i čuvaju fakture u međusobnim transakcijama. Takođe, počevši od ovog datuma, subjekti privatnog sektora biće u obavezi da elektronskim putem evidentiraju obračun PDV-a (pojedinačna ili zbirna evidencija PDV-a) za sve one fakture koje nisu u obavezi da budu izdate putem SEF-a.

Ko je u obavezi da izdaje eFakture?

Prema uredbi zakona o elektronskim fakturama propisana je obaveza izdavanja eFaktura u međusobnim transakcijama privatnih sektora (preduzeća i preduzetnici koji su u sistemu PDV-a), u transakcijama između subjekata javnih i privatnih sektora, kao i u međusobnim transakcijama javnih sektora.

Takođe od 01.01.2023. godine poreski punomoćnici stranih lica biće u obavezi da šalju, primaju i čuvaju elektronske fakture putem državnog Sistema elektronskih faktura.

Da li je sadržaj eFaktura zakonom propisan?

Zakonom o elektronskim fakturama je propisan sadržaj eFaktura, fakture obavezno moraju sadržati:
1) Naziv, adresu, matični broj, poreski identifikacioni broj i poslovni račun izdavaoca;
2) Naziv, adresu, matični broj, poreski identifikacioni broj i poslovni račun primaoca;
3) Datum izdavanja i redni broj fakture;
4) Ukoliko je primalac korisnik javnih sredstava JBKJS primaoca;
5) Šifru ili naziv dobara odnosno usluga za svaku stavku iz elektronske fakture, kao i količinu i jedinicu mere;
6) Vrednost za svaku stavku sa eFakture;
7) Datum isporuke dobara i avansne uplate ukoliko se radi o fakturi za avansno plaćanje;
8) Instrukcije za plaćanje;
9) Ukupan iznos elektronske fakture;
10) Iznos avansnih plaćanja koja se odnose na jednu ili više stavki u elektronskoj fakturi;
11) Iznos poreza na dodatu vrednost obračunat po osnovici;
12) Napomenu o odredbi zakona kojim se uređuje porez na dodatnu vrednost, na osnovu koje nije obračunat PDV
13) Napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Za ceo član 7 zakona možete pogledati detalje ovde.

Čuvaje eFaktura u državnom Sistemu elektronskih faktura

Zakon o elektronskim fakturama nalaže da se eFakture primljene ili izdate od strane javnih sektora čuvaju trajno, dok se eFakture izdate ili primljene od strane privatnih sektora u SEF-u čuvaju 10 godina od isteka godine u kojoj su izdate.
Unifiedpost softverska rešenja vam omogućavaju da u arhivi čuvate fakture 10 godina u skladu sa zakonskom regulativom.

Da li su zakonom predviđene kazne za subjekte koji ne izdaju ili ne evidentiraju eFakture?

Prema zakonu o elektronskim fakturama propisane su kazne za povredu obaveze izdavanja, čuvanja i primanja eFaktura, kao i za nezakonito korišćenje podataka.

Zakon propisuje da pravno lice može biti kažnjeno novčanom kaznom u visini od 200.000 do 2.000.000 dinara ukoliko:
1. Povredi obavezu izdavanja eFakture
2. Ne evidentira porez na dodatu vrednost elektronski u skladu sa zakonom
3. Koristi podatke dostupne u SEF-u, a u svrhe koje nisu propisane zakonom
4. Ne prima elektronske fakture u skladu sa zakonom

Unifiedpost Group softverska rešenja su redovno ažurirane platforme u skladu sa zakonom o elektronskim fakturama, pomoću kojih možete olakšati i unaprediti vaše digitalno poslovanje.

Za sva dodatna pitanja, možete nam se obratiti na office.rs@unifiedpost.com ili nas pozovite na 0117150758.

Softverska rešenja Unifiedpost Group-e - olakšajte poslovanje, ubrzajte procese, učinite ih sigurnijim.

Arrow pointing up